Katsotaan yhdessä eteenpäin! Uusi peruskoulu -visiotyö vauhdissa

Mikä on peruskoulun tehtävä ja lupaus tästä 40 vuotta eteenpäin? Millainen koulu antaa lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuteen ja auttaa jokaista löytämään omat kyvykkyytensä ja vahvuutensa? Osana Uusi peruskoulu -ohjelmaa katsotaan yhdessä eteenpäin ja luodaan visio ja teesit suomalaiselle peruskoululle. Visiotyötä tehdään Peruskoulufoorumin johdolla laajassa yhteistyössä. Työhön kutsutaan mukaan kaikki keskeiset peruskoulun toimijat ja yhteistyötahot. Syksyn ja kevään aikana ideoita peruskoulun kehittämiseen on kerätty eri paikkakunnilla järjestetyissä visiotyöpajoissa. Nyt visiointi jatkuu avoimessa verkkotyöpajassa. Yhteistyön tuloksena muodostetut Uuden peruskoulun teesit julkistetaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi elokuussa 2017.

Peruskoulufoorumilta teesit tulevaisuuden peruskoululle

Uusi peruskoulu -visiotyö on lähtenyt vauhtiin Peruskoulufoorumin asiantuntijoiden johdolla. Foorumin työ käynnistyi joulukuussa kaikkien eduskuntapuolueiden edustajista koostuvan parlamentaarisen ryhmän nimittämisellä. Ryhmän tehtävänä on laatia teesit suomalaiselle peruskoululle. Peruskoulufoorumin työtä tukemaan asetettiin myös teesien toimeenpanon keinoja etsivä toimintaryhmä sekä tutkimustietoa visiotyön tueksi kokoava ja tuottava tutkija- ja asiantuntijaryhmä. Teesien valmistelussa käytetään hyödyksi niin aiempaa peruskoulun kehittämistyötä ja tutkimusta kuin visiotyöpajoissa kerättyjä ideoita ja ajatuksia.

Ideointia ja ajatuksenvaihtoa työpajakiertueella

Peruskoulun uudistamisen ytimessä on yhteinen keskustelu ja ideointi. Tätä varten opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti syksyn ja kevään mittaan useita Uusi peruskoulu -visiotyöpajoja, joissa tarjoutui mahdollisuus ajatusten jakamiseen erilaisista paikallisista hyvistä ratkaisuista ja kokeiluista.

Visiotyöpajakiertue on pyörähtänyt kymmenellä paikkakunnalla: Kuopiossa, Seinäjoella, Lappeenrannassa, Joensuussa, Rovaniemellä, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä, Turussa ja Vaasassa. Loppukeväälle on tiedossa vielä ainakin yksi, Kajaanissa 17.5.2017 järjestettävä visiotyöpaja. Työpajat on järjestetty yhteistyössä paikallisen sivistystoimen sekä aluehallintovirastojen kanssa, ja ne ovat keränneet paikalle peruskoulun ja sen kehittämisen parissa toimivia sivistystoimen edustajia, rehtoreita, opettajia, oppilaita ja muita yhteistyötahoja.

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen on avannut tilaisuudet kertomalla Uusi peruskoulu -ohjelman tavoitteista, jonka jälkeen peruskoulun kehittämisen ideointia on jatkettu teemakohtaisissa ryhmissä työskennellen. Teemaryhmien tuotoksia ollaan parhaillaan koostamassa yhteen ja on ollut valtavan ilahduttavaa lukea työpajojen antia. Keskustelu on käynyt työpajoissa vilkkaana ja esiin on noussut paljon innostavia ideoita koulun kehittämiseen. Työpajoissa syntyneet tuotokset ovat arvokkaita Peruskoulufoorumin teesityölle.

Työpajojen antia

Työpajoissa peruskoulun tulevaisuutta visioitiin kuudesta teemasta käsin. Teemoina olivat oppijalähtöisyys, uusi opetussuunnitelma, koulun uudistuva toimintakulttuuri, opetuksen digitalisaatio sekä opettajien osaamisen kehittäminen. Kustakin teemasta määriteltiin visio, siihen kytkeytyvät tavoitteet sekä keinot, joiden avulla haluttu lopputulos saavutetaan.

Keskusteluissa useaan otteeseen esiin nousseita teemoja ovat olleet mm. tasa-arvo (niin alueellinen, kulttuurinen, sukupuolten välinen kuin sosio-ekonominen), kaikkien lasten ja nuorten osallisuus ja osallistaminen, oppilaiden toimijuuden kokemuksen vahvistaminen ja nuorten maailman ymmärtäminen, yhteistyö ja verkostojen merkitys, yhdessä tekemisen ja osaamisen jakamisen kulttuuri, oppimisen ilo sekä rohkea kokeileminen mokia pelkäämättä.

Nämä kaikki on helppo mieltää suomalaisen peruskoulun keskeisiksi piirteiksi. Mitä itse vielä ehdottomasti haluaisit lisätä listaan?

Visiointi jatkuu verkossa – tule mukaan!

Eri puolella Suomea järjestettyjen työpajojen ohella ideoita uuden peruskoulun visioon ja teeseihin kerätään parhaillaan myös verkossa. Peruskoulufoorumi kutsuu kaikki oppilaat, opettajat, vanhemmat, perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahot avoimeen verkkotyöpajaan visioimaan, millainen on maailman paras peruskoulu. Verkkotyöpajassa osallistujat pääsevät arvioimaan jo esitettyjä ideoita sekä kertomaan omia ajatuksiaan siitä, mitä itse odottavat uudelta peruskoululta. Verkkotyöpaja on käynnissä tiistaihin 30.5.2017 asti.

Tule mukaan visioimaan Uutta peruskoulua osoitteessa http://www.ideatehdas.fi/uusiperuskoulu

Kaikki, niin visiotyöpajoista kuin verkkopajassa, syntynyt aineisto hyödynnetään Peruskoulufoorumin työssä. Uudistetaan suomalaista peruskoulua yhdessä!

projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen,
projektipäällikkö Tiina Silander ja
viestintäsuunnittelija Nina Parkkulainen
Uusi peruskoulu -ohjelma
, opetus- ja kulttuuriministeriö

kuva: Timo Aalto, Wave Productions (Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Seinäjoki 30.11.2016)


Millaisia ideoita visiotyöpajoissa on syntynyt? Uusi peruskoulu -visiotyöpajojen aineistoihin pääsee tutustumaan tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla http://minedu.fi/peruskoulufoorumi

sanni-grahn-laasonen

Oppiminen uudistuu!

Maailmassa, jossa nyt elämme, vain muutos on varmaa. Opinpolulla etenemiseen ja työelämässä pärjäämiseen tarvitsemme uudenlaista osaamista. Lapset ja nuoret käyvät koulua elämää ja omaa tulevaisuuttaan varten. Myös koulun ja oppimisen on uudistuttava, jotta se pystyy tarjoamaan jatkossakin kaikille lapsille ja nuorille tasavertaiset ja parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuteen.

Suomalainen koulutus on laadukasta ja korkeatasoista. Opettajamme ovat maailman huippuluokkaa. Haasteitakin kuitenkin on.

Peruskoulun uudistamiseen ja opettajankoulutuksen kehittämiseen tähtäävä hallituksen Uusi peruskoulu -ohjelma käynnistyi syksyllä. Opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta uudistamaan nimitetty Opettajankoulutusfoorumi laati syksyllä Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman. Näissä ohjelmissa linjataan kehittämisen suuntaviivat ja askelmerkit suomalaiselle peruskoululle.

Nyt on toimeenpanon ja yhdessä tekemisen aika! Uusi peruskoulu -ohjelman toteuttamiseen käytetään hallitusohjelman mukaisesti yhteensä 90 miljoonaa euroa seuraavien kolmen vuoden aikana. Tällä panostuksella haluamme tukea tutoropettajamallien kehittämistä ja levittämistä, kannustaa korkeakouluja luomaan yhdessä malleja opettajien työuranaikaisen osaamisen kehittämiseen sekä nostaa esiin oppilaiden oppimisedellytyksiä parantavat ja erilaisia oppimisen tapoja huomioivat perusopetuksen kokeilut ja uudet innovaatiot. Odotan innolla, millaisia uusia avauksia ja yhteistyötä nyt keväällä käynnistyvissä hankkeissa saadaan aikaan.

Juhlistamme tänä vuonna Suomen satavuotista itsenäisyyttä. Juhlavuosi tarjoaa hienon ajankohdan pohtia yhdessä, mikä on peruskoulun tehtävä nyt ja tulevaisuudessa. Tähän pohdintaan meitä johdattaa Suomi 100 -juhlavuodeksi nimittämäni Peruskoulufoorumi. Foorumin tehtävänä on laatia suomalaiselle peruskoululle tulevaisuuden visio ja teesit, sekä kehittää keinoja ja toimintatapoja näiden toimeenpanemiseksi. Ideoita visiotyöhön kerätään muun muassa eri puolella Suomea järjestettävissä visiotyöpajoissa. Yhteisen visioinnin tulos julkistetaan koulujen alkaessa elokuussa 2017.

Tämän blogin tarkoituksena on kertoa Uusi peruskoulu -ohjelman etenemisestä sekä jakaa ideoita ja ajatuksia oppimisen uusista tuulista. Kaikki kommentit ja kehittämisideat ovat lämpimästi tervetulleita. Uudistetaan koulua ja oppimista yhdessä!

Sanni Grahn-Laasonen
Opetus- ja kulttuuriministeri