piano

Opettajankoulutus uudistuu: ArkTOP-hanke innostaa yhteistyöhön lappilaisen koulutusosaamisen hyväksi

Lapin yliopiston Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus -hanke on hyvässä vauhdissa. ArkTOPia voidaan hyvällä syyllä nimittää koko Lapin hankkeeksi. Mukana on upeat 18 kuntaa, joten edellytykset todelliselle yhdessä tekemisen kulttuurille ovat olemassa. Vastikään järjestetyssä maakunnallisessa tulevaisuusdialogitapahtumassa tuli selvästi ilmi, että kunnat pitävät alueellista verkostoitumista tärkeänä ja ovat myös valmiita siihen. Paikallisen yhteistyön tueksi tarjotaan huikeaa asiantuntijaosaamista Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston ja Lapin aluehallintoviraston toimiessa yhteistyökumppaneina hankkeessa.

Arktinen pedagogiikka toimii hankkeen ponnahduslautana. Hankkeen tuloksena syntyy arktisen pedagogiikan peruspilareiksi toimintamalleja, joiden avulla voidaan tuottaa korkealaatuisia koulutuspalveluja Lapin alueen erityispiirteet huomioiden. Hankkeen kärkitavoitteena on vastata opettajien uranpituisen kehittymisen haasteeseen. Lapin kuntiin on juuri lähtenyt lähtötilannetta ja kentän tarpeita kartoittava alkukysely, jonka pohjalta luodaan yhteistyössä pilottikoulujen kanssa opettajien kehittymissuunnitelma-malli lappilaisille opettajille. Kehittymissuunnitelmat kulkevat käsi kädessä koulujen strategisen kehittämisen kanssa. Tavoitteena on tarjota konkreettinen työkalu niin yksittäisen opettajan kuin koko kouluyhteisön osaamisen hallittuun johtamiseen. Kehittämistoimintaa tuetaan jaettuun asiantuntijuuteen, paikallisuuteen ja digitaalisuuteen perustuvilla täydennyskoulutusratkaisuilla.

Digitaalisuus on olennainen osa arktisen pedagogiikan toteuttamista. Hankkeen toisena tavoitteena onkin kokeilla ja kehittää erilaisia etä- ja virtuaaliopetuksen pedagogisia ratkaisuja, joita voidaan soveltaa sekä muille haja-asutusalueille että valtakunnallisesti. Lapin ja Helsingin yliopistojen musiikinopetus tuottaa kokemuksia pianonsoiton samanaikaisopetuksesta, musiikkiteknologian hyödyntämisestä ja vuorovaikutteisesta täydennyskoulutuksesta. Kuvataidekasvatuksen parissa rakennetaan Lapin yliopiston ja Aalto yliopiston yhteistyönä arktista visuaalista kulttuuria hyödyntävää etä- ja monimuoto-opetuksen opetuskokonaisuutta. Kenttäkoulujenkin käyttöön tuleva opetuspaketti tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia paitsi kuvataiteen myös monialaisten ja ilmiöpohjaisten opetuskokonaisuuksien toteuttamiselle. Lisäksi Lapin yliopiston harjoittelukoulussa, jolla on tärkeä rooli alueellisen kehittämisverkoston koordinaattorina, toteutetaan uusia käytänteitä mallintavia virtuaalisia projekteja kuntien paikallisen koulutustarjonnan monipuolistamiseksi.

ArkTOPin vahvuus on sen kattavassa verkostossa ja kuntien kanssa tehtävässä aidossa yhteistyössä.  Kunnille hanke tarjoaa kuntarajat ylittäviä yhteistyömahdollisuuksia, uudenlaisia etä- ja lähiopetuksen yhdistelmiä, tutkimusperustaista koulujen kehittämistä sekä sitä tukevia suunnitelmallisia ja nykyaikaisia täydennyskoulutusratkaisuja. Opettajankoulutuksen kehittämisen näkökulmasta hanke tuottaa konkreetteja toimenpiteitä opettajien ammatillisen osaamisen suunnitelmalliseksi edistämiseksi perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumossa. Lisäksi se avaa erinomaisia mahdollisuuksia yliopiston, harjoittelukoulun ja kenttäkoulujen verkottumiselle sekä monensuuntaiselle vuorovaikutukselle ja asiantuntijuuden jakamiselle. Hankkeen tavoitteena on löytää toimivia ratkaisuja ja tutkimusperustaisuuteen pohjautuvia kestäviä rakenteita, jotka jalkautuvat osaksi kuntien arkityötä ja jalostuvat edelleen hankkeen päättymisen jälkeen. Myönteisellä asenteella, hyvin suunnitelluilla hanketoiminnoilla sekä kenttäväen kuulemisella ja merkityksellisellä osallistamisella nämä tavoitteet tulevat varmasti saavutetuiksi.

Projektipäällikkö Eliisa Leskisenoja
Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Kuva: Helsingin ja Lapin yliopistojen kehittämisyhteistyö ArkTOP-hankkeessa aloitettiin piano-opinnoista syksyllä 2017.

– – –
ArkTOP-hanke saa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.