kuvituskuva Viikin normaalikoulu

Opettajankoulutus uudistuu: Pedagoginen johtaminen on avainasemassa kouluyhteisön kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

Koulujen kehittämistyö ja opetussuunnitelman laadukas toteuttaminen vaativat hyvää pedagogista johtamista. Erityisesti nyky-yhteiskunnan moninaisiin muutospaineisiin vastaaminen edellyttää, että koulujen ja oppilaitosten johtamista ja opettajien valmiuksia osallistua johtamisprosesseihin vahvistetaan (Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma, 2016). Helsingin yliopiston Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa -osahankkeessa tehtävä kehittämistyö vastaa juuri näihin tarpeisiin. Tässä blogitekstissä esiteltävä hanke on osa Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankekokonaisuutta, jonka avulla vahvistetaan tutkimusperustaista opettajankoulutusta ja opettajien uutta luovaa osaamista niin perus-, perehdyttämis- kuin täydennyskoulutusvaiheessa.

Koulujen pedagogisen johtamisen keskiössä on oppilaiden oppiminen, mutta myös se, kuinka koko kouluyhteisö toimii tämän tavoitteen suuntaisesti. Tässä hankkeessa johtajuus nähdään moniulotteisena kokonaisuutena, jossa koulun rakenteisiin, henkilöstöön ja pedagogiikan johtamiseen liittyy myös johtajan ja johdon viestintä kouluyhteisössä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa laaja-alaista pedagogista johtamista ja koulujen johtamisjärjestelmiä sekä kehittää koulun toimintaa koulun omista lähtökohdista käsin.

Kehitystyön tuloksena on syntynyt koulutusohjelma, jota viiden koulun rehtorit ja johtoryhmät ovat päässeet testaamaan. Koulujen edustajat ovat itse valinneet kouluyhteisöstään ajankohtaisen työstämistä tarvitsevan kehittämiskohteen. Erityisen tarpeelliseksi on nähty johtamisrakenteiden ja koulun kehitystyöhön liittyvien tiimiratkaisujen toiminnan kehittäminen. Tavoitteen asettelun jälkeen koulut ovat päässeet työstämään kehittämiskohteitaan monipuolisesti ja pitkäjänteisesti; koulutusohjelma sisältää monipuolista verkostoitumista, ideointityötä, reflektointia ja sparrausta.

Koulujen edustajat tapaavat toisiaan ja kouluttajia koulutuspäivien merkeissä. Ensimmäisessä tapaamisessa tammikuussa kouluttajat esittelivät strategisen johtamisen tutkimusperustaisia periaatteita, koulut kertoivat alustavat suunnitelmansa kehittämiskohteeseen liittyen ja kouluille valittiin opponenttikoulut. Ensimmäisen ja toisen koulutuspäivän välillä koulut laativat kehittämissuunnitelmansa ja saivat palautetta sekä kouluttajilta että opponenttikouluilta omasta suunnitelmastaan.

Toinen koulutustapaaminen koostui koulujen kehittämissuunnitelmien käsittelystä ja Pedagogisen johtamisen iltapäivä -seminaarista. Seminaari oli kaikille avoin tapahtuma ja tavoitti noin 100 aihepiiristä kiinnostunutta kuuntelijaa. Seminaarin pääpuhujana oli emeritus professori Stephen Dinham (University of Melbourne, Australia). Luennon keskiössä oli Instructional Leadership -käsite, joka on hyvin lähellä koulutusohjelmassa käytetyn pedagogisen johtamisen tematiikkaa. Seminaarissa järjestettiin myös paneelikeskustelu, joka kokosi yhteen monipuolisesti opetusalan johtamisen asiantuntijoita – ja myös opettajaopiskelijan ääni pääsi kuuluville.

Tällä hetkellä kehittämishankkeessa tehdään kouluvierailuja ja kerätään tutkimusaineistoa, jonka avulla arvioidaan koulutusohjelman sisältöjä ja tuloksia. Koulutusohjelman jatkokehittämisen kannalta on tärkeää saada tietoa siitä, miten johtoryhmät ja rehtorit sekä koulujen opettajat ovat koulutukseen osallistumisen kokeneet. Koulutusohjelman toiminta jatkuu jälleen syyskaudella koulutustapaamisten ja kouluttajien kouluvierailujen merkeissä.

Lisätietoa osahankkeesta > > >

Koko kehittämishankkeen verkkosivut > > >

Tutkijatohtori Raisa Ahtiainen ja projektisuunnittelija Iina Männikkö
Helsingin yliopisto

– – –
Kehittämishanke saa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi ajalle 1.8.2017–31.12.2019.

Lisätietoja: projektisuunnittelija Iina Männikkö, p. 050 376 8999, iina.mannikko@helsinki.fi

Kuva: HY Ari Alto