Opettajankoulutus uudistuu: Ammatillinen opettajuus muutoksessa

1.1.2018 oli tärkeä päivä ammatillisessa koulutuksessa. Uusi, toivottu ja moderni lainsäädäntö astui voimaan. Ammatillisten opettajien työ uudistuu perustavasti. Korkeakoulut puolestaan profiloivat ja visioivat vahvasti. Ne edellyttävät niin ikään opettajilta uudistumista ja strategista toimijuutta. OPEKE-hankkeessa kehitetään ammatillista opettajankoulutusta niin, että se palvelee uudistuvaa ammatillisen opettajan ja ammatillisen korkeakouluopettajan työkenttää. Kehittämisen kohteena on opettajankoulutuksen koko jatkumo valintaprosessista opettajan uranaikaisen osaamisen kehittämiseen saakka.

Muutospuhetta on riittänyt aikaisemminkin ja pitkiä luetteloita opettajalta edellytettävästä uudesta osaamisesta on tehty vuosien mittaan. Vasta Opettajankoulutusfoorumin laatima Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma oli yksimielinen kokonais-esitys siitä, minkälaista osaamista uusi muuttunut opettajuus edellyttää lähitulevaisuudessa. Esitys kattaa kaikki opettajat ja koulutuksen muodot. OPEKE:ssa tulkitaan ja konkretisoidaan tätä erityisesti ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Mallissa opettajan osaaminen on jaoteltu kolmeen ryhmään: perusosaaminen, uutta luova asiantuntijuus ja toimijuus sekä oman osaamisen ja yhteisön jatkuva kehittäminen. Ajatus muutoksesta on mukana jo opettajan perusosaamisessa.

Vaikka ammatillisen koulutuksen reformi on hyvin tuore asia, sen edellyttämää osaamista on ehditty jo ennakoida esimerkiksi Parasta osaamista -hankkeessa ja muutamissa valtakunnallisissa OKM:n alaisissa rakennerahastohankkeissa. Ensimmäisiä esityksiä opettajalta ja johdolta vaadittavasta osaamisesta on tehty. Uusi oppi rakentuu periaatteessa aina aikaisemman varaan. On kuitenkin kyettävä tätä suurempaan käsitteelliseen muutokseen, on purettava valtava määrä vanhoja käsitteitä ja käytänteitä sekä uudistettava opettajan identiteettiä monin tavoin. Ammatillisen toisen asteen johdon kokemusten mukaan kyseessä on suurin todellinen muutos vuosikymmeniin ja OPEKE:n tulee tukea tätä muutosta ennakoivalla otteella. Opettajan on opittava uudistavasti ja jotta hän voi niin tehdä, tarvitaan resilienssiä. Käsitteen suomenkielinen vastine taipuisuus kuvaa sitkeyttä ja joustavuutta uusissa tilanteissa.

Opettajan oman muutososaamisen vahvistamista on pilotoitu lähinnä erilaisissa yrittäjyyteen ja riskinottoon kannustavissa pedagogissa kokeiluissa. OPEKE:ssa pilotoidaan opettajankoulutuksen toteutusmallia, jossa oppiminen viedään mahdollisimman paljon työpaikoille amisreformin tapaan. Tavoite on, että autenttinen kokemus johtaa syvään oppimiseen ja pedagogiikan muutokseen koko työyhteisössä. Pilotointitoteutuksissa tartutaan hetkeen, kun reformin mukaisia ammatillisia tutkintoja toteutetaan ensimmäistä kertaa. Muutosta ei voi opettaa, siihen on antauduttava itse.


Johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Tutkimusyksikön johtaja Martti Majuri, HAMK Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö

Projektipäällikkö Jaana Muttonen, OPEKE Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hanke  


OPEKE Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hankkeessa kehittämisen kohteena on opettajankoulutuksen koko jatkumo valintaprosessista opettajan uranaikaisen osaamisen kehittämiseen saakka. Hankkeessa vahvistetaan opettajankoulutuksen aktiivista, tutkivaa ja kehittävää roolia suhteessa oppilaitoksiin ja opettajiksi opiskeleviin. OPEKE saa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi ajalle 1.8.2017–31.12.2019.

Hankkeen verkkosivut: www.hamk.fi/opeke

Lisätietoja: projektipäällikkö Jaana Muttonen, p. 050 574 5137, jaana.muttonen (at) hamk.fi