tytöt halaa luokassa

LAPE-ohjelma edistää lasten ja nuorten kasvua, oppimista ja hyvinvointia

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosohjelmalla vastataan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointitarpeisiin kustannusvaikuttavasti tulevaisuuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristö huomioonottaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ohjaavat muutosohjelmaa yhdessä.

Muutosohjelman toteuttamiseen on varattu vuosille 2016–2018 40 miljoonaa euroa, josta pääosa käytetään alueellisen muutostyön tukemiseen. Hankeavustukset on jaettu 19 maakunnalliselle hankkeelle (Uusimaa on jaettu Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun hankkeisiin). Hankkeissa kehitetään lapsi- ja perhepalveluille uusia malleja ja uutta toimintakulttuuria. Kehittäminen liittyy neljään eri kokonaisuuteen:

  1. Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
  2. Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos
  3. Perhekeskustoimintamalli
  4. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

Oikea-aikainen ja varhainen tuki tuovat vaikuttavuutta

Muutoksella vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään painopistettä ehkäiseviin sekä varhaisen tuen palveluihin. Lasten, nuorten ja perheiden osallistumista palveluidensa suunnitteluun lisätään. Vanhemmuuden tukea ja matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan. Oikea-aikaisella tuella vahvistetaan palveluiden vaikuttavuutta. Muutosohjelma vahvistaa myös lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa tuomalla käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin. Kustannussäästöjä saadaan aikaan, kun korjaavien palveluiden tarve vähenee.

Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa ohjelman Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena -kokonaisuudesta. Kehittämiskokonaisuudessa vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä tuetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja kaverisuhteita. Lisäksi edistetään hyvinvointia tukevaa vapaa-ajan toimintaa ja mahdollisuuksia tasapuoliseen harrastamiseen sekä kehitetään koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja lapsi- ja nuorilähtöisesti. Kehittämisen tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille heidän tarvitsemaansa tukea helposti saataville varhaiskasvatukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin.

Tarpeenmukainen tuki lähellä

Tulevaisuuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristö huomioonottaen tavoitteena on kehittää opiskeluhuollon uusia toimintamalleja. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto siirtyy maakunnan järjestämisvastuulle ja muut opiskeluhuollon ammattilaiset jäävät kuntiin. Tällöin on kehitettävä monitoimijaisen työskentelyn malleja, jotta lapset, nuoret ja perheet saavat edelleen tarvitsemansa palvelut, tuen, avun ja hoidon helposti ja oikea-aikaisesti lähiyhteisöissä, kuten varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa.

Lasten ja nuorten lähiyhteisöillä keskeinen merkitys kasvulle, hyvinvoinnille ja oppimiselle

Lapset ja nuoret viettävät suuren osan arjestaan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa. Kasvatuksen ja koulutuksen palveluilla on keskeinen merkitys lapsen ja nuoren kasvulle, kehitykselle, hyvinvoinnille ja oppimiselle.

Kasvatuksen ja koulutuksen palvelut sekä toimintakulttuuri, pedagogiikka, oppimisympäristöt ja osallisuus muodostavat tasapainoista kasvua, oppimista ja hyvinvointia tukevan kokonaisuuden. Muutosta tehtäessä keskiössä on pidettävä lapsi, nuori ja perhe. Lasten ja nuorten palvelut on järjestettävä asiakaslähtöisesti myös tulevaisuuden toimintaympäristössä. Lapsia, nuoria ja perheitä on tuettava kokonaisvaltaisesti heidän tarpeidensa mukaisesti.

Muutosta saadaan aikaan siten, että ammattilaiset oppivat tuntemaan toistensa työtä ja osaamista sekä tekemään yhdessä töitä lasten ja nuorten edun hyväksi. Ainoastaan yhdessä tekemällä meidän on mahdollista saavuttaa tavoite edistää lasten ja nuorten oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta!

Projektipäällikkö Katja Bergbacka
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kuva: Liisa Takala