Momentum tutoropettajatoiminnan puolella

”Tutoropettaja jokaiseen Suomen peruskouluun”, linjasi Uusi peruskoulu -ohjelma vuonna 2016. Tuolloin tutoropettajatoiminnan tukemiseen varattiin kovin odotuksin 23 miljoonaa euroa.

Paljon on tuon jälkeen tapahtunut. Ensimmäiset tutoropettajien koulutukseen ja toimintaan kohdennetut valtionavustukset asetettiin haettavaksi syksyllä 2016. Jo tuolloin mukaan lähti yli 300 opetuksen järjestäjää. Tämä on yli kolme neljäsosaa kaikista maamme perusopetuksen järjestäjistä. Toisella hakukierroksella 2017 myönnettiin avustusta tutoropettajien koulutuksen ja toiminnan lisäksi myös 24:lle verkostolle tutoropettajatoiminnan alueelliseen kehittämiseen.

Nyt, kaksi vuotta ja kaksi hakukierrosta myöhemmin, tutoropettajatoimintaan avustusta saaneita opetuksen järjestäjiä on jo lähes 350 ja avustusta saaneissa alueellisissa verkostoissa on mukana yli 200 perusopetuksen järjestäjää. Kaikista Suomen perusopetuksen opettajista ja oppilaista yli 99 prosenttia työskentelee sellaisen opetuksen järjestäjän piirissä, joka on saanut valtionavustusta tutoropettajatoimintaan. Syksyn 2017 tilastointihetkellä tutoropettajia oli peruskouluissa noin 2 300 ja heistä yli 80 prosenttia oli koulutettu Uusi peruskoulu -ohjelman valtionavustuksilla. Vaikka toiminta ottaa vasta ensiaskeliaan, voidaan jo nyt sanoa, että tutoropettajatoiminta on lyhyessä ajassa muodostunut koko valtakunnan laajuiseksi tavaksi toteuttaa matalan kynnyksen tarvelähtöistä täydennyskoulutusta.

Opetushallituksen kartoituksen perusteella tutoropettajien työtehtävät keskittyvät pääasiassa kolmeen teemaan: digioppimisen edistämiseen, vertaistuen antamiseen ja opetussuunnitelman toimeenpanoon. Tutoropettajien toimenkuvissa voi siis esiintyä varsin laajaa vaihtelua, mutta se tuntuukin olevan yksi koko toiminnan keskeisiä vahvuuksia. Toimintaa rajoittavien rakenteiden puuttuessa, pystytään tukea tarjoamaan joustavasti sinne, missä sille ilmenee kulloisenakin hetkenä kaikkein suurin tarve.

tutoropettajat peruskoulussa grafiikka

Valtakunnallisessa tutoropettajien päivässä tekemisen meininki

Hämeenlinnan kaupunki, Hämeen kesäyliopisto ja Opetushallitus järjestivät yhteistyössä ensimmäisen valtakunnallisen tutoropettajien päivän teemalla ”vertaisopettajuus vailla vertaa”. Päivä järjestettiin vuotuisen ITK-konferenssin yhteydessä 11.4.2018 Hämeenlinnan Aulangolla. Tapahtuman tavoitteena oli antaa lähtösykäys tutoropettajien ja tutoropettajatoiminnan hallinnon kehittäjien verkostoitumiselle sekä avoimelle osaamisen jakamiselle ja yhteiskehittämiselle.

Tutoropettajapäivällä oli ilmeinen tilaus, koska tilaisuuteen ilmoittautujien määrä ylitti tilojen salliman maksimin jo hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valitettavasti osa innokkaista tutoropettajista jouduttiin sen vuoksi jättämään peruutuspaikkajonoon.

Tutorpäivän aamuna tutoropettajat vaelsivatkin sankoin joukoin perille Aulangolle eri puolilta Suomea, ja Talking Drum -rumpuesityksen alkaessa lähes 400 osallistujaa oli koolla Areenalla. Osallistavan musiikillisen startin jälkeen kuultiin tapahtuman järjestäjien tervetuliaissanat ja Opetushallituksen edustajien puheenvuorot innovointi- ja kokeilutoiminnasta sekä tutoropettajatoiminnan valtakunnallisesta tilanteesta ja kehittämisnäkymistä.

Tutoropettajapäivän keskeisintä antia olivat työpajat lounaan molemmin puolin. Areenalla ja hotellin alakerran tiloissa järjestettiin 19 rinnakkaistyöpajaa, jotka pyörivät non-stopina puolen tunnin jaksoissa. Työpajojen toteutuksesta vastasivat tutoropettajat ja muut tutoropettajatoiminnan kehittämisestä vastaavat asiantuntijat. Esitykset oli valittu call for papers-ehdotusten pohjalta, ja niiden teemat keskittyivät tutoropettajien erilaisiin tehtäväkuviin, tutoropettajatoiminnan eri tyyppisiin paikallisiin ja alueellisiin toimintamalleihin, oppilasagenttitoimintaan sekä moniin opetuksen digitaalisiin työvälineisiin ja sovelluksiin. Työpajojen sisältökuvaukset löytyvät verkosta.

Oli ilahduttavaa havaita, että tutoropettajat olivat liikkeellä aidosti motivoituneina ja innostuneina. Moni työpajan kokenut vetäjä kertoi jälkeenpäin yllättyneensä siitä, miten poikkeuksellisen aktiivisesti ja tiedonjanoisesti osallistujat olivat olleet mukana työpajatyöskentelyssä.

Intensiivisten työpajojen jälkeen kokoonnuttiin vielä kuuntelemaan yhdessä tietokirjailija Asta Raamin esitystä ”Älykäs intuitio oivaltamisen ja ohjauksen tukena”.

Toivottavasti päivä antoi lisää intoa ja eväitä jatkaa tutortoiminnan pyörittämistä ja kehittämistä eteenpäin myös kotiinpaluun jälkeen. Tutoropettajien yhteistyötä jatketaan paitsi paikallisesti myös osana alueellisten tutoropettajaverkostojen toimintaa. Tarkoitus on järjestää vastaavan tyyppisiä alueellisia tilaisuuksia ensi lukuvuoden aikana eri puolilla Suomea. Seuraava valtakunnallinen tutoropettajapäivä järjestetään 10.4.2019 – päivä kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt.

Tunnelmia valtakunnallisilta tutoropettajapäiviltä 2018:

 

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Matti Ranta ja Kimmo Koskinen
Opetushallitus