yhteisopettajuus_kuvituskuva

Opettajankoulutus uudistuu: Monipuolisella yhteistyöllä uutta luovaa opettajan pedagogista osaamista

Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishanke Kestävää tutkimusperustaista opettajankoulutusta ja uutta luovaa opettajien osaamista rakentamassa kokoaa yhteen 12 erillistä, mutta toisiaan täydentävää ja tukevaa osahanketta. Osahankkeet tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä innovatiivisella otteella ja jakavat monialaista asiantuntemustaan toisilleen. Osahankkeiden tutkimusperustaisessa kehittämistyössä myös opettajaopiskelijoiden ja työelämässä toimivien opettajien osallistuminen on tärkeää. Kehittämishankkeen sisällöt pohjautuvat jo tunnistettuihin opettajankoulutuksen muutostarpeisiin (Husu & Toom, 2016).

Tässä blogitekstissä esitellään kolme osahanketta, AAKE, KuKaS ja Ope osaa, jotka pyrkivät opettajan pedagogisen osaamisen vahvistamiseen yhteistyömallien avulla. Osahankkeissa kehitetään opettajien pedagogisiin opintoihin uusia käytäntöjä, jotka edistävät yliopiston ja työelämän välistä vuorovaikutusta ja käytännöllisen tiedon sujuvaa siirtoa.

AAKE-osahankkeessa on kehitetty aineenopettajaopiskelijoiden ja käytännön työssä toimivien opettajien välisiä mentorointikäytäntöjä. Osana kandivaiheen tieteenalan opetuksen kurssia opiskelijat pääsivät tekemään monipuolista yhteistyötä mentoriopettajien kanssa. Opiskelijat seurasivat mentoriopettajan opetusta sekä haastattelivat mentoriopettajaa opettajan työnkuvaan liittyen. Opiskelijoiden ja mentoriopettajien välistä ajatusten vaihtoa vahvistettiin yliopistolla järjestetyssä pedagogisessa kahvilassa. Lisäksi opiskelijat laativat yhteistyössä mentoriopettajan kanssa kurssin teemaan liittyvää opetusmateriaalia. Mentorointimalli jatkuu, kun mentoriopettajan oppilasryhmä tulee vierailemaan yliopistolla ja opettajaopiskelijat pääsevät suunnittelemaan ja isännöimään vierailua.

KuKaS – Kult­tuu­ri- ja kat­so­mus­sen­si­tii­vis­tä ope­tus­ta ja oh­jaus­ta ke­hit­tä­mäs­sä -osahankkeessa kehitetään opettajan pedagogista osaamista ja reflektiivisen työskentelyotteen kehittymistä kulttuuri- ja katsomussensitiivisyyden näkökulmasta. Osahankkeessa on toteutettu Katsomusten välinen vuorovaikutus koulussa -kurssi yliopisto-opiskelijoille sekä täydennyskoulutuskokonaisuus Espoon kaupungin tutor-opettajille, rehtoreille ja opinto-ohjaajille. Koulutuksissa reflektoidaan käsityksiä ja kokemuksia opettamisesta sekä kytketään niitä osaksi käytännön tilanteita. Yliopistokurssi ja täydennyskoulutus tekevät myös keskenään yhteistyötä, kun yliopisto-opiskelijat vierailevat opettajien täydennyskoulutusiltapäivässä. Yhteistyön tavoitteena on edistää opiskelijoiden sisältötietämyksen ja opettajien työkokemuksen välistä vuoropuhelua.

Ope osaa -osahankkeessa järjestetään opettajan pedagogisen osaamisen vahvistamiseen liittyviä kehittämisseminaareja sekä pilotoidaan ja tutkitaan oppimisprojekteja. Alkuvuonna 2018 järjestettiin nelikantaseminaari sekä LUMA-aineiden ja erityisopetuksen kehittämisseminaarit. Seminaarit kokosivat yhteen yliopiston henkilöstöä, opettajaopiskelijoita, kenttä- ja harjoittelukoulun opettajia ja yhteistyöyliopistojen edustajia. Toukokuussa 2018 järjestetään yhteisopettajuuteen keskittyvä kehittämisseminaari Opet osaa yhdessä, jossa esitellään mm. Viikin normaalikoulussa käynnistynyttä erityis- ja aineenopettajaopiskelijoiden samanaikaisopetuksen opetusharjoittelukokeilua. Osahankkeessa tehdään myös monipuolista kansainvälistä yhteistyötä. Muun muassa Tukholman yliopiston harjoittelukoulun kanssa pilotoidaan opettajaopiskelijoiden opetusharjoitteluvaihtoa. Lisäksi osahankkeessa on kehitetty kasvatustiedettä, katsomusaineita ja kuvataidetta yhdistävä opiskelijalähtöinen opintojakso, joka alkaa syksyllä 2018.

AAKE, KuKaS ja Ope osaa -osahankkeita yhdistää pyrkimys kehittää opettajankoulutuksen pedagogisia opintoja vastaamaan työelämän ja nyky-yhteiskunnan tarpeita. Erityisesti monipuolinen yhteistyö ja ajatusten vaihto koulutuksen eri tahojen kanssa nähdään tärkeäksi tekijäksi opettajan pedagogisen osaamisen kehittymisprosessissa. Tutkimusperustaisen kehitystyön seurauksena syntyy konkreettisia yhteistyömalleja, joita voidaan joustavasti soveltaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksissa.

Lisätietoa osahankkeista:
AAKE: https://blogs.helsinki.fi/aake-hanke/
KuKaS: https://blogs.helsinki.fi/kulttuuri-ja-katsomussensitiivisyys/
Ope osaa: www.opeosaa.fi

Koko kehittämishankkeen verkkosivut: www.helsinki.fi/fi/projektit/uudistuva-opettajankoulutus

Projektisuunnittelija Iina Männikkö
Helsingin yliopisto

– – –
Kehittämishanke saa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi ajalle 1.8.2017–31.12.2019.

Lisätietoja: projektisuunnittelija Iina Männikkö, p. 050 376 8999, iina.mannikko@helsinki.fi

Lähteet: Husu, J. & Toom, A. (2016). Opettajat ja opettajankoulutus – suuntia tulevaan. Selvitys ajankohtaisesta opettaja- ja opettajankoulutustutkimuksesta opettajankoulutuksen kehittämisohjelman laatimisen tueksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2016:33.

Kuva: Väinö Sirén (Ope osaa -osahankkeen kuvitus)